Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 Follow your Passion is een organisatie met als doel het bieden van coaching en activiteiten omtrent Bewustwording, Persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling, Spirituele groei en healing, Zelfrealisatie en Creativiteit.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder Follow your Passionmede begrepen de vrijwilligers die zich hebben aangesloten bij partnerschappen en community.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Overeenkomst verstaan: de rechtsbetrekking tussen Follow your Passion en Deelnemer of Gebruiker een en ander in meest ruime zin.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt als Deelnemer of Gebruiker verstaan: ieder die gebruikmaakt van het door Follow your Passion opgezette online platform, Acitiviteiten en haar Diensten.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Activiteit verstaan: een door Follow your Passion georganiseerde activiteit of traject zoals 1-op-1 coaching, Business Coaching, groepssessies, Retraîtes, workshops, healing, waarbij mensen met elkaar in contact worden gebracht.
1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten verstaan: alle door Follow your Passion ten behoeve van Deelnemer, Gebruiker of Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, zoals het aanbieden van Producten, het organiseren van Activiteiten, het plaatsen van vacatures, activiteiten op social media, sponsoring en het plaatsen van advertenties.
1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Product verstaan: alle door Follow your Passion en/of door haar ingeschakelde derden aan Gebruiker geleverde producten, zoals aangeboden via de webshop.
1.8 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: de websites www.followyourpassion.coach en de daaraan verbonden of gelieerde websites;
1.9 In deze algemene voorwaarden wordt onder Ondernemer verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de webshop verbonden aan de Website van Follow your Passion, Producten aanbiedt aan de Deelnemer of Gebruiker.


2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Gebruikers, klanten en Follow your Passion gesloten Overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Follow your Passion overeengekomen.
2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Deelnemer of Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3. Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen op de Website van Follow your Passion zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven

3.2 Indien Gebruikers een Product of Dienst bestellen, komt de Overeenkomst tot stand bijbevestiging daarvan door Follow your Passion.

3.3 Als Follow your Passion een bestellingsbevestiging naar Deelnemer of Gebruiker stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Er op uit met Joost kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Deelnemer of Gebruiker redelijkerwijs kan

begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Indien Gebruiker aantekeningen maakt of reacties geeft op de bevestiging van Follow your Passion dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Follow your Passion deze alsnog schriftelijk of via de elektronische weg bevestigt.


4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 Via het platform en community op de Website brengt Follow your Passion de Deelnemers en Gebruikers met elkaar in contact en kunnen zij gebruikmaken van Diensten van Er op uit met Joost

4.2 Via Follow your Passion kunnen door Deelnemers en Gebruikers onder andere de volgende overeenkomsten worden aangegaan:

- Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit, georganiseerd door Follow your Passion

- Overeenkomst tot het sluiten van een betaald coachingstraject om gebruik te maken van de Diensten van Follow your Passion.

- Overeenkomst inzake de koop van Diensten of Producten, aangeboden in de webshop.

4.3 Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit komt tot stand wanneer Follow your Passion de aanmelding schriftelijk of via de elektronische weg heeft bevestigd. Deelnemer of Gebruiker kan zich via de Website

inschrijven voor een activiteit en een betaling verrichten. Betaling geschiedt via betalingssysteem, op factuur, bijvoorbeeld via iDeal of SEPA.

Door Follow your Passion mag eventueel een selectie worden gemaakt uit de ontvangen aanmeldingen en mogen aanmeldingen van Deelnemers of Klanten zonder opgave van redenen worden geweigerd. Na het behalen van het maximale aantal deelnemers voor een Activiteit, worden aanmeldingen die later plaatsvinden

niet meer in behandeling genomen.

4.4 Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap komt tot stand wanneer Follow your Passion de aanmelding schriftelijk of via de elektronische weg heeft bevestigd. Gebruiker kan zich aanmelden voor een abonnement via de Website of per e-mail, en vervolgens een betaling verrichten. Betaling geschiedt via

iDeal, SEPA of op factuur. Een aanmelding mag binnen 5 werkdagen door Follow your Passion worden geweigerd zonder opgave van reden.

4.5 Overeenkomst inzake de koop van Producten komt tot stand tussen de Ondernemer en de Deelnemer of Gebruiker, waarbij Follow your Passion enkel een tussenpersoon is. Follow your Passion biedt in de webshop Producten van Ondernemer aan, aan de Deelnemer of Gebruiker.

4.6 Follow your Passion is bevoegd om te acteren als vertegenwoordiger van de Ondernemer met de bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten en om overeenkomsten namens hem/haar te sluiten.

Deelnemer, Gebruiker en Ondernemer zijn echter zelf verantwoordelijk om de contractuele verplichtingen na te komen.

Ingeval van tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst, moet dit worden onderhandeld door en tussen Deelnemer, Gebruiker en Ondernemer. Follow your Passion brengt Deelnemer, Klant en Onderneming in contact met elkaar en bewaart hiervoor hun contactgegevens.

4.7 Overeenkomst inzake de koop van Producten aangeboden in de webshop, komt tot stand doordat Deelnemer of Gebruiker een bestelling plaatst op de Website. Deze bestelling zal vervolgens worden doorgegeven aan Ondernemer, die

de Deelnemer of Gebruiker een bevestiging van de bestelling zal sturen alsmede een factuur.

4.8 Follow your Passion heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


5. Aansprakelijkheid

5.1 Follow your Passion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de website en de schade die daaruit voortvloeit tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Er op uit met Joost of een van haar medewerkers.

5.2 Indien Follow your Passion toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Er op uit met Joost uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u

opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze Diensten en ten hoogste tot het bedrag genoemd in artikel 6.3.

5.3 Indien het verrichten van Diensten door Follow your Passion of door haar Deelnemers, Gebruikers of anderszins leidt tot aansprakelijkheid van Follow your Passion is deze beperkt tot vergoeding van directe schade.

5.4 Deelnemer of Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van Producten en diensten van Follow your Passion en is zelf aansprakelijk voor alle gevolgen omtrent het gebruik van de Producten en

Diensten.

5.5 Follow your Passion garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Follow your Passion is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Deelnemers of Gebruikers voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website.

5.6 Deelnemer of Gebruiker vrijwaart Follow your Passion voor aanspraken van derden.


6. Annulering en ontbinding van Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit

6.1 Overeenkomst tot deelname aan een Activiteit kan worden geannuleerd voor de startdatum van de Activiteit.

Wanneer annulering 30 dagen of meer voor de startdatum geschiedt, is Deelnemer of Gebruiker geen inschrijfgeld verschuldigd en zal dit bedrag eventueel worden teruggestort. Wanneer annulering tussen de 30 en 14 dagen voor de startdatum geschiedt is Deelnemer of Gebruiker 50% van het inschrijfgeld verschuldigd en zal dit bedrag eventueel worden teruggestort. Wanneer annulering 14 dagen voor de startdatum geschiedt, is de Deelnemer of Gebruiker alsnog het

volledige deelnemersgeld verschuldigd.

6.2 Annulering voor deelname aan een Activiteit geschiedt door een melding van Deelnemer of Gebruiker via de elektronische weg. Ontbinding is voltooid onder de in artikel 6.1 genoemde voorwaarden, wanneer Follow your Passion deze annulering bevestigd.

6.3 Indien geen annulering heeft plaatsgevonden, en Deelnemer of Gebruiker verschijnt niet bij de Activiteit, dan is Deelnemer of Gebruiker alsnog het volledige deelnemersgeld verschuldigd. In het geval er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit kan Follow your Passion besluiten tot teruggave van het inschrijfgeld. Follow your Passion kan in dit kader bewijs hiervoor opvragen, zoals een doktersverklaring.

6.4 Het is in alle gevallen mogelijk om de aanmelding, tot 24 uur voor de startdatum, kosteloos over te dragen aan iemand anders, wanneer dit via de elektronische weg is bevestigd door Follow your Passion en de gegevens van de vervangende persoon zijn doorgegeven. Gegevens worden uiteraard enkel met toestemming verkregen, en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

6.5 In het geval van deelname aan een Activiteit zijn eventuele huisregels op locatie van toepassing op de Deelnemer of Gebruiker. Wanneer de Deelnemer of Gebruiker zich niet aan deze huisregels houdt, is Follow your Passion bevoegd om de Deelnemer of Gebruiker van de desbetreffende locatie te verwijderen. In een dergelijk geval is Deelnemer of Gebruiker alsnog het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

6.6 Deelnemer of Gebruiker kan te allen tijde de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten (stap 1), dan wel de overeenkomst annuleren (stap 2) in geval van operationele- en/of veiligheidsredenen, wanneer er sprake is van onvoldoende aanmeldingen of overmacht in de zin van artikel 10 van de onderhavige

overeenkomst.

6.7 Bij opschorting of annulering op grond van hetgeen in artikel 6.6 is besproken, zullen inschrijf- en sponsorgelden niet worden teruggestort.


7. Ontbinding van Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap

7.1 Ontbinding in het geval van een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald traject, geschiedt via een schriftelijke melding of een melding via de elektronische snelweg aan Follow your Passion. Wanneer deze melding wordt bevestigd door Follow your Passion zal het traject, met een opzegtermijn van een maand, worden beëindigd. Deelnemer Gebruiker is in dat geval nog steeds gehouden om eventuele openstaande bedragen te voldoen.

7.2 Zoals genoemd in artikel 4.4 wordt een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald traject afgesloten voor een jaar. Een traject kan na de geleverde dienst worden beëindigd op de wijze als genoemd in artikel 7.1.


8. Annulering en retournering bij een bestelling via de webshop

8.1 Annulering van de Overeenkomst inzake de koop van Producten via de Webshop, zoals bedoeld in artikel 4.2 en 4.5, dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Follow your Passion.

8.2 Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden door de Ondernemer. Ook eventuele algemene voorwaarden van de Ondernemer kunnen in dit geval van toepassing zijn.

8.3 Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakt kosten door Follow your Passion die uit de overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.


9. Kosten, betaling en honorering

9.1 Alle genoemde bedragen op de Website en in de factuur zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld.

9.2 Follow your Passion heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

9.3 Betaling in het geval van een Overeenkomst tot het sluiten van een betaald lidmaatschap, zoals genoemd in artikel 4.2 en 4.4, geschiedt in abonnementsvorm. Dit houdt in dat Deelnemer of Gebruiker bij het plaatsen van zijn bestelling,

een betaling doet via betalingssysteem of per factuur. De prijzen zijn te vinden op de Website. Kosten die gemaakt zijn na het plaatsen van een bestelling kunnen middels een factuur op een later moment in rekening

worden gebracht.

9.4 Indien de Deelnemer of Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Deelnemer of Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Gebruiker is alsdan de

wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Deelnemer of Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.5 Indien Follow your Passion besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Deelnemer of Gebruiker, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke

kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Follow your Passion waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

10.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van werknemers van Follow your Passion of door haar ingeschakelde derden, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen,

ernstige storingen in de systemen van Follow your Passionof haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, epidemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

10.3 In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.


11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Deelnemer of Gebruiker accepteert dat de Website, waaronder de structuur, de inhoud, het concept, alsmede promotiemateriaal, logo's en content behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Follow your Passion. Gebruik of verveelvoudiging van het intellectuele eigendom van Follow your Passion is enkel met uitdrukkelijke toestemming van Follow your Passion toegestaan.

11.2 Deelnemer of Gebruiker heeft enkel het recht om de materialen die Follow your Passion ter beschikking stelt te gebruiken voor zover dat nodig is voor het verwezenlijken van het doel van de overeenkomst, of in overeenstemming met het geldende recht.

11.3 Deelnemer of Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig aanleveren van content, waarbij geen inbreuk wordt

gemaakt op het intellectuele eigendom van een ander.


12. Identiteit van Follow your Passion

12.1 Follow your Passion is in de KvK geregistreerd onder nummer 72776331. Follow your Passion draagt het BTW-identificatienummer NL002050799B42 en is gevestigd aan Zuiderkeerkring 319 (2408NZ) te Alphen aan den Rijn.

12.2 Follow your Passion is per e-mail te bereiken via mail@joostvanberckel.nl.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de rechtsverhouding tussen Follow your Passion en haar Deelnemers en Klanten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die tussen Follow your Passion en haar Gebruikers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam